[D类公式]期数合+平六合+平四合+平四波+平三波+平六段+平五段+平五尾+05=下期杀一段

【高手论坛】
2019年144期 05-10-18-20-28-33-T17 [09+06+02+01+00+05+04+08+05]=40  下期杀: 5 段【对/错】
2019年143期 01-22-25-27-31-36-T47 [08+09+09+02+01+06+05+01+05]=46  下期杀: 4 段【对】
2019年142期 05-11-14-23-30-32-T20 [07+05+05+00+01+05+05+00+05]=33  下期杀: 5 段【对】
2019年141期 11-22-24-26-41-42-T02 [06+06+08+01+00+06+06+01+05]=39  下期杀: 4 段【对】
2019年140期 22-24-28-31-35-39-T12 [05+12+04+01+02+06+05+05+05]=45  下期杀: 3 段【对】
2019年139期 03-20-23-30-34-47-T47 [13+11+03+00+00+07+05+04+05]=48  下期杀: 6 段【对】
2019年138期 02-04-06-08-28-29-T05 [12+11+08+00+02+05+04+08+05]=55  下期杀: 6 段【对】
2019年137期 06-21-32-35-39-49-T15 [11+13+08+00+02+07+06+09+05]=61  下期杀: 5 段【对】
2019年136期 05-06-11-12-28-35-T17 [10+08+03+00+02+05+04+08+05]=45  下期杀: 3 段【41
2019年135期 14-25-26-30-32-47-T04 [09+11+03+00+01+07+05+02+05]=43  下期杀: 1 段【对】
2019年134期 02-06-08-16-23-31-T01 [08+04+07+02+00+05+04+03+05]=38  下期杀: 3 段【对】
2019年133期 01-15-23-29-45-47-T06 [07+11+11+00+00+07+07+05+05]=53  下期杀: 4 段【对】
2019年132期 01-10-18-24-40-49-T07 [06+13+06+00+00+07+06+00+05]=43  下期杀: 1 段【40
2019年131期 22-23-29-36-41-44-T02 [05+08+09+01+00+07+06+01+05]=42  下期杀: 7 段【对】
2019年130期 05-09-15-25-42-45-T38 [04+09+07+01+01+07+06+02+05]=42  下期杀: 7 段【对】
2019年129期 01-20-28-30-35-46-T15 [12+10+03+00+02+07+05+05+05]=49  下期杀: 7 段【对】
2019年128期 03-04-05-10-35-38-T07 [11+11+01+01+02+06+05+05+05]=47  下期杀: 5 段【对】
2019年127期 01-04-12-13-24-42-T48 [10+06+04+00+00+06+04+04+05]=39  下期杀: 4 段【对】
2019年126期 10-23-28-39-44-47-T13 [09+11+12+02+02+07+07+04+05]=59  下期杀: 3 段【对】
2019年125期 02-03-13-18-31-49-T14 [08+13+09+00+00+07+05+01+05]=48  下期杀: 6 段【对】
2019年124期 06-17-18-23-31-46-T44 [07+10+05+00+00+07+05+01+05]=40  下期杀: 5 段【对】
2019年123期 07-20-30-33-34-44-T46 [06+08+06+02+00+07+05+04+05]=43  下期杀: 1 段【对】
2019年122期 13-15-25-30-40-46-T26 [05+10+03+00+01+07+06+00+05]=37  下期杀: 2 段【对】
2019年121期 02-10-13-19-20-24-T17 [04+06+10+00+00+04+03+00+05]=32  下期杀: 4 段【39
2019年120期 01-17-24-30-40-49-T48 [03+13+03+00+00+07+06+00+05]=37  下期杀: 2 段【对】
2019年119期 07-10-16-23-27-34-T24 [11+07+05+00+02+05+04+07+05]=46  下期杀: 4 段【对】
2019年118期 01-06-11-31-41-47-T32 [10+11+04+01+02+07+06+01+05]=47  下期杀: 5 段【对】
2019年117期 01-06-19-22-42-44-T25 [09+08+04+02+00+07+06+02+05]=43  下期杀: 1 段【对】
2019年116期 14-18-19-21-45-47-T49 [08+11+03+02+00+07+07+05+05]=48  下期杀: 6 段【对】
2019年115期 10-16-27-29-37-42-T44 [07+06+11+00+02+06+06+07+05]=50  下期杀: 1 段【对】
2019年114期 13-23-35-36-43-47-T16 [06+11+09+01+00+07+07+03+05]=49  下期杀: 7 段【38
2019年113期 01-12-13-15-19-45-T44 [05+09+06+01+00+07+03+09+05]=45  下期杀: 3 段【37
2019年112期 02-03-07-10-18-48-T33 [04+12+01+01+00+07+03+08+05]=41  下期杀: 6 段【对】
2019年111期 02-03-11-20-27-46-T04 [03+10+02+01+02+07+04+07+05]=41  下期杀: 6 段【对】
2019年110期 06-17-44-45-46-49-T41 [02+13+09+00+02+07+07+06+05]=51  下期杀: 2 段【对】
2019年109期 03-28-39-40-42-44-T37 [10+08+04+00+02+07+06+02+05]=44  下期杀: 2 段【对】
2019年108期 08-17-34-39-42-44-T07 [09+08+12+02+00+07+06+02+05]=51  下期杀: 2 段【对】
2019年107期 12-20-22-26-30-36-T02 [08+09+08+01+02+06+05+00+05]=44  下期杀: 2 段【对】
2019年106期 01-04-07-12-19-28-T43 [07+10+03+00+00+04+03+09+05]=41  下期杀: 6 段【对】
2019年105期 05-23-24-25-31-33-T07 [06+06+07+01+00+05+05+01+05]=36  下期杀: 1 段【对】
2019年104期 11-12-13-28-43-49-T47 [05+13+10+02+00+07+07+03+05]=52  下期杀: 3 段【对】
2019年103期 07-08-12-25-43-45-T13 [04+09+07+01+00+07+07+03+05]=43  下期杀: 1 段【对】
2019年102期 03-04-18-29-41-44-T39 [03+08+11+00+00+07+06+01+05]=41  下期杀: 6 段【对】
2019年101期 02-08-17-24-27-39-T10 [02+12+06+00+02+06+04+07+05]=44  下期杀: 2 段【对】
2019年100期 01-06-14-24-32-44-T05 [01+08+06+00+01+07+05+02+05]=35  下期杀: 7 段【对】
2019年099期 08-24-26-37-38-44-T18 [18+08+10+01+01+07+06+08+05]=64  下期杀: 1 段【36
2019年098期 06-18-29-33-43-46-T16 [17+10+06+02+00+07+07+03+05]=57  下期杀: 1 段【对】
2019年097期 01-10-21-31-47-49-T13 [16+13+04+01+02+07+07+07+05]=62  下期杀: 6 段【对】
2019年096期 01-04-05-06-42-43-T08 [15+07+06+02+02+07+06+02+05]=52  下期杀: 3 段【对】
2019年095期 12-15-16-23-32-35-T02 [14+08+05+00+02+05+05+02+05]=46  下期杀: 4 段【对】
2019年094期 04-09-20-26-32-44-T11 [13+08+08+01+01+07+05+02+05]=50  下期杀: 1 段【35
2019年093期 02-13-23-35-38-46-T17 [12+10+08+00+00+07+06+08+05]=56  下期杀: 7 段【对】
2019年092期 10-14-16-29-30-43-T11 [11+07+11+00+02+07+05+00+05]=48  下期杀: 6 段【对】
2019年091期 15-22-42-44-48-49-T06 [10+13+08+02+01+07+07+08+05]=61  下期杀: 5 段【对】
2019年090期 08-09-19-25-30-44-T37 [09+08+07+01+00+07+05+00+05]=42  下期杀: 7 段【对】
2019年089期 05-06-15-21-22-37-T36 [17+10+03+02+01+06+04+02+05]=50  下期杀: 1 段【对】
2019年088期 23-24-27-28-37-43-T16 [16+07+10+02+02+07+06+07+05]=62  下期杀: 6 段【34
2019年087期 13-18-20-21-43-49-T30 [15+13+03+02+01+07+07+03+05]=56  下期杀: 7 段【对】
2019年086期 03-16-19-22-41-44-T29 [14+08+04+02+00+07+06+01+05]=47  下期杀: 5 段【33
2019年085期 04-14-19-24-39-45-T08 [13+09+06+00+00+07+06+09+05]=55  下期杀: 6 段【对】
2019年084期 07-10-11-16-18-35-T43 [12+08+07+02+02+05+03+08+05]=52  下期杀: 3 段【对】
2019年083期 14-19-25-38-39-42-T46 [11+06+11+02+01+06+06+09+05]=57  下期杀: 1 段【对】
2019年082期 26-27-30-33-44-47-T37 [10+11+06+02+00+07+07+04+05]=52  下期杀: 3 段【对】
2019年081期 02-04-08-11-17-31-T19 [09+04+02+02+00+05+03+07+05]=37  下期杀: 2 段【对】
2019年080期 06-16-22-28-37-45-T13 [08+09+10+02+02+07+06+07+05]=56  下期杀: 7 段【对】
2019年079期 12-14-32-35-38-46-T16 [16+10+08+00+02+07+06+08+05]=62  下期杀: 6 段【对】
2019年078期 03-06-26-27-32-49-T29 [15+13+09+02+01+07+05+02+05]=59  下期杀: 3 段【32
2019年077期 03-05-20-31-39-42-T25 [14+06+04+01+01+06+06+09+05]=52  下期杀: 3 段【对】
2019年076期 07-08-10-11-28-42-T29 [13+06+02+02+01+06+04+08+05]=47  下期杀: 5 段【对】
2019年075期 01-02-12-15-24-44-T14 [12+08+06+01+00+07+04+04+05]=47  下期杀: 5 段【31
2019年074期 13-14-15-42-45-48-T02 [11+12+06+01+01+07+07+05+05]=55  下期杀: 6 段【对】
2019年073期 09-13-22-29-31-46-T45 [10+10+11+00+02+07+05+01+05]=51  下期杀: 2 段【对】
2019年072期 12-20-33-42-46-47-T27 [09+11+06+01+02+07+07+06+05]=54  下期杀: 5 段【对】
2019年071期 23-25-29-32-40-46-T13 [08+10+05+02+00+07+06+00+05]=43  下期杀: 1 段【对】
2019年070期 13-29-30-33-43-47-T16 [07+11+06+02+00+07+07+03+05]=48  下期杀: 6 段【对】
2019年069期 09-11-15-21-25-33-T46 [15+06+03+02+01+05+04+05+05]=46  下期杀: 4 段【对】
2019年068期 18-23-26-29-35-48-T36 [14+12+11+00+01+07+05+05+05]=60  下期杀: 4 段【对】
2019年067期 07-08-17-30-42-44-T24 [13+08+03+00+02+07+06+02+05]=46  下期杀: 4 段【对】
2019年066期 03-06-21-31-33-38-T45 [12+11+04+01+02+06+05+03+05]=49  下期杀: 7 段【对】
2019年065期 08-19-20-21-25-37-T13 [11+10+03+02+01+06+04+05+05]=47  下期杀: 5 段【对】
2019年064期 03-08-24-27-28-49-T44 [10+13+09+02+00+07+04+08+05]=58  下期杀: 2 段【30
2019年063期 06-13-21-24-32-47-T38 [09+11+06+00+02+07+05+02+05]=47  下期杀: 5 段【对】
2019年062期 16-21-24-28-37-40-T48 [08+04+10+02+00+06+06+07+05]=48  下期杀: 6 段【29
2019年061期 03-13-19-23-35-43-T26 [07+07+05+00+00+07+05+05+05]=41  下期杀: 6 段【对】
2019年060期 12-15-16-31-36-46-T03 [06+10+04+01+02+07+06+06+05]=47  下期杀: 5 段【对】
2019年059期 22-29-37-42-45-49-T47 [14+13+06+01+01+07+07+05+05]=59  下期杀: 3 段【对】
2019年058期 12-14-23-30-40-48-T01 [13+12+03+00+00+07+06+00+05]=46  下期杀: 4 段【对】
2019年057期 11-13-14-17-33-43-T27 [12+07+08+02+01+07+05+03+05]=50  下期杀: 1 段【28
2019年056期 04-07-21-24-35-41-T18 [11+05+06+00+02+06+05+05+05]=45  下期杀: 3 段【对】
2019年055期 01-02-09-16-30-41-T35 [10+05+07+02+01+06+05+00+05]=41  下期杀: 6 段【对】
2019年054期 01-04-07-23-37-38-T34 [09+11+05+00+00+06+06+07+05]=49  下期杀: 7 段【对】
2019年053期 10-12-14-30-37-41-T05 [08+05+03+00+01+06+06+07+05]=41  下期杀: 6 段【对】
2019年052期 03-04-05-24-29-32-T02 [07+05+06+00+02+05+05+09+05]=44  下期杀: 2 段【对】
2019年051期 06-12-35-39-42-44-T22 [06+08+12+02+00+07+06+02+05]=48  下期杀: 6 段【对】
2019年050期 06-13-19-20-24-35-T43 [05+08+02+01+00+05+04+04+05]=34  下期杀: 6 段【对】
2019年049期 01-06-19-23-45-47-T49 [13+11+05+00+00+07+07+05+05]=53  下期杀: 4 段【对】
2019年048期 01-29-32-43-45-49-T05 [12+13+07+02+02+07+07+05+05]=60  下期杀: 4 段【对】
2019年047期 02-08-14-21-32-35-T04 [11+08+03+02+01+05+05+02+05]=42  下期杀: 7 段【对】
2019年046期 11-13-18-21-28-34-T19 [10+07+03+02+00+05+04+08+05]=44  下期杀: 2 段【对】
2019年045期 28-30-32-37-39-47-T23 [09+11+10+01+02+07+06+09+05]=60  下期杀: 4 段【对】
2019年044期 11-20-30-32-33-43-T34 [08+07+05+02+00+07+05+03+05]=42  下期杀: 7 段【对】
2019年043期 03-15-22-35-40-49-T39 [07+13+08+00+02+07+06+00+05]=48  下期杀: 6 段【对】
2019年042期 06-18-32-38-41-45-T33 [06+09+11+02+02+07+06+01+05]=49  下期杀: 7 段【对】
2019年041期 03-14-17-23-32-43-T36 [05+07+05+00+02+07+05+02+05]=38  下期杀: 3 段【对】
2019年040期 08-21-34-37-41-45-T49 [04+09+10+01+00+07+06+01+05]=43  下期杀: 1 段【对】
2019年039期 29-34-38-42-44-47-T36 [12+11+06+01+02+07+07+04+05]=55  下期杀: 6 段【对】
2019年038期 06-10-15-21-24-28-T49 [11+10+03+02+01+04+04+04+05]=44  下期杀: 2 段【对】
2019年037期 15-17-18-37-39-49-T31 [10+13+10+01+00+07+06+09+05]=61  下期杀: 5 段【对】
2019年036期 03-05-17-23-41-44-T40 [09+08+05+00+02+07+06+01+05]=43  下期杀: 1 段【对】
2019年035期 02-03-10-21-31-35-T11 [08+08+03+02+01+05+05+01+05]=38  下期杀: 3 段【对】
2019年034期 10-11-15-39-46-49-T21 [07+13+12+02+01+07+07+06+05]=60  下期杀: 4 段【对】
2019年033期 07-12-22-32-37-45-T47 [06+09+05+02+02+07+06+07+05]=49  下期杀: 7 段【对】
2019年032期 04-18-23-38-40-46-T15 [05+10+11+02+00+07+06+00+05]=46  下期杀: 4 段【对】
2019年031期 05-09-12-23-31-43-T29 [04+07+05+00+00+07+05+01+05]=34  下期杀: 6 段【对】
2019年030期 04-10-25-28-40-43-T39 [03+07+10+02+01+07+06+00+05]=41  下期杀: 6 段【对】
2019年029期 06-21-27-33-38-47-T46 [11+11+06+02+02+07+06+08+05]=58  下期杀: 2 段【对】
2019年028期 13-32-34-35-41-46-T30 [10+10+08+00+00+07+06+01+05]=47  下期杀: 5 段【对】
2019年027期 08-15-17-23-39-44-T40 [09+08+05+00+02+07+06+09+05]=51  下期杀: 2 段【对】
2019年026期 10-16-28-32-34-49-T45 [08+13+05+02+02+07+05+04+05]=51  下期杀: 2 段【对】
2019年025期 21-24-26-35-44-47-T08 [07+11+08+00+01+07+07+04+05]=50  下期杀: 1 段【对】
2019年024期 22-24-25-30-32-43-T11 [06+07+03+00+01+07+05+02+05]=36  下期杀: 1 段【对】
2019年023期 09-12-13-19-21-46-T15 [05+10+10+00+00+07+03+01+05]=41  下期杀: 6 段【对】
2019年022期 13-14-15-21-33-49-T01 [04+13+03+02+01+07+05+03+05]=43  下期杀: 1 段【对】
2019年021期 16-29-36-39-42-49-T34 [03+13+12+02+01+07+06+02+05]=51  下期杀: 2 段【对】
2019年020期 02-05-08-13-16-33-T41 [02+06+04+00+00+05+03+06+05]=31  下期杀: 3 段【对】
2019年019期 03-07-08-17-19-23-T12 [10+05+08+02+00+04+03+09+05]=46  下期杀: 4 段【对】
2019年018期 05-08-16-20-43-46-T11 [09+10+02+01+02+07+07+03+05]=46  下期杀: 4 段【对】
2019年017期 09-17-26-31-32-40-T27 [08+04+04+01+01+06+05+02+05]=36  下期杀: 1 段【对】
2019年016期 01-19-29-34-39-49-T43 [07+13+07+00+00+07+06+09+05]=54  下期杀: 5 段【对】
2019年015期 02-04-11-15-19-29-T01 [06+11+06+01+02+05+03+09+05]=48  下期杀: 6 段【对】
2019年014期 05-06-13-19-34-35-T39 [05+08+10+00+00+05+05+04+05]=42  下期杀: 7 段【对】
2019年013期 18-22-26-31-33-41-T27 [04+05+04+01+01+06+05+03+05]=34  下期杀: 6 段【27
2019年012期 03-10-14-24-32-45-T29 [03+09+06+00+01+07+05+02+05]=38  下期杀: 3 段【对】
2019年011期 14-27-29-41-45-46-T21 [02+10+05+01+00+07+07+05+05]=42  下期杀: 7 段【对】
2019年010期 11-18-33-41-43-46-T36 [01+10+05+01+02+07+07+03+05]=41  下期杀: 6 段【对】
2019年009期 03-19-25-30-33-48-T44 [09+12+03+00+01+07+05+03+05]=45  下期杀: 3 段【对】
2019年008期 13-24-31-34-44-47-T08 [08+11+07+00+01+07+07+04+05]=50  下期杀: 1 段【对】
2019年007期 16-18-28-35-36-41-T37 [07+05+08+00+02+06+06+06+05]=45  下期杀: 3 段【对】
2019年006期 10-16-17-33-44-48-T07 [06+12+06+02+02+07+07+04+05]=51  下期杀: 2 段【对】
2019年005期 10-18-35-37-48-49-T27 [05+13+10+01+00+07+07+08+05]=56  下期杀: 7 段【对】
2019年004期 06-07-28-31-36-43-T23 [04+07+04+01+02+07+06+06+05]=42  下期杀: 7 段【对】
2019年003期 04-05-12-23-30-40-T10 [03+04+05+00+00+06+05+00+05]=28  下期杀: 7 段【对】
2019年002期 12-13-16-19-23-45-T02 [02+09+10+00+02+07+04+03+05]=42  下期杀: 7 段【对】
2019年001期 08-23-25-30-32-45-T24 [01+09+03+00+01+07+05+02+05]=33  下期杀: 5 段【对】
2018年149期 06-07-13-33-35-46-T43 [14+10+06+02+00+07+05+05+05]=54  下期杀: 5 段【对】
2018年148期 01-04-17-22-23-35-T37 [13+08+04+02+02+05+04+03+05]=46  下期杀: 4 段【对】
2018年147期 02-14-16-32-41-47-T23 [12+11+05+02+02+07+06+01+05]=51  下期杀: 2 段【对】
2018年146期 07-20-33-46-48-49-T04 [11+13+10+00+02+07+07+08+05]=63  下期杀: 7 段【对】
2018年145期 04-07-08-12-13-26-T42 [10+08+03+00+00+04+02+03+05]=35  下期杀: 7 段【对】
2018年144期 01-10-11-13-30-33-T45 [09+06+04+00+02+05+05+00+05]=36  下期杀: 1 段【对】
2018年143期 05-10-30-33-36-37-T22 [08+10+06+02+00+06+06+06+05]=49  下期杀: 7 段【26
2018年142期 01-15-21-23-24-33-T39 [07+06+05+00+02+05+04+04+05]=38  下期杀: 3 段【对】
2018年141期 07-08-10-20-33-42-T22 [06+06+02+01+01+06+05+03+05]=35  下期杀: 7 段【对】
2018年140期 20-27-29-40-45-48-T43 [05+12+04+00+00+07+07+05+05]=45  下期杀: 3 段【对】
2018年139期 08-20-32-40-44-46-T34 [13+10+04+00+02+07+07+04+05]=52  下期杀: 3 段【对】
2018年138期 08-11-14-20-22-31-T19 [12+04+02+01+01+05+04+02+05]=36  下期杀: 1 段【对】
2018年137期 02-20-29-32-38-39-T47 [11+12+05+02+00+06+06+08+05]=55  下期杀: 6 段【对】
2018年136期 14-25-31-34-36-43-T35 [10+07+07+00+01+07+06+06+05]=49  下期杀: 7 段【25
2018年135期 07-08-15-27-29-38-T39 [09+11+09+02+01+06+05+09+05]=57  下期杀: 1 段【对】
2018年134期 03-08-13-25-30-34-T32 [08+07+07+01+00+05+05+00+05]=38  下期杀: 3 段【对】
2018年133期 15-16-18-22-26-48-T34 [07+12+04+02+00+07+04+06+05]=47  下期杀: 5 段【24
2018年132期 04-12-14-17-29-35-T38 [06+08+08+02+01+05+05+09+05]=49  下期杀: 7 段【对】
2018年131期 05-09-12-14-42-43-T45 [05+07+05+01+00+07+06+02+05]=38  下期杀: 3 段【对】
2018年130期 02-10-29-32-40-41-T44 [04+05+05+02+00+06+06+00+05]=33  下期杀: 5 段【对】
2018年129期 08-22-30-34-35-37-T29 [12+10+07+00+00+06+05+05+05]=50  下期杀: 1 段【对】
2018年128期 06-24-26-36-44-49-T08 [11+13+09+01+01+07+07+04+05]=58  下期杀: 2 段【对】
2018年127期 09-16-22-24-40-47-T17 [10+11+06+00+02+07+06+00+05]=47  下期杀: 5 段【对】
2018年126期 01-08-22-23-46-47-T12 [09+11+05+00+02+07+07+06+05]=52  下期杀: 3 段【23
2018年125期 04-19-24-38-39-44-T46 [08+08+11+02+00+07+06+09+05]=56  下期杀: 7 段【对】
2018年124期 09-13-15-16-20-32-T12 [07+05+07+02+01+05+03+00+05]=35  下期杀: 7 段【22
2018年123期 04-07-10-22-34-42-T38 [06+06+04+02+01+06+05+04+05]=39  下期杀: 4 段【对】
2018年122期 01-05-15-39-45-47-T43 [05+11+12+02+01+07+07+05+05]=55  下期杀: 6 段【21
2018年121期 06-13-20-25-27-29-T21 [04+11+07+01+01+05+04+07+05]=45  下期杀: 3 段【对】
2018年120期 06-17-20-34-36-44-T15 [03+08+07+00+01+07+06+06+05]=43  下期杀: 1 段【对】
2018年119期 10-13-22-25-40-42-T05 [11+06+07+01+02+06+06+00+05]=44  下期杀: 2 段【对】
2018年118期 07-11-19-32-45-46-T37 [10+10+05+02+00+07+07+05+05]=51  下期杀: 2 段【对】
2018年117期 08-14-21-24-34-43-T01 [09+07+06+00+02+07+05+04+05]=45  下期杀: 3 段【对】
2018年116期 07-09-19-29-39-42-T41 [08+06+11+00+00+06+06+09+05]=51  下期杀: 2 段【对】
2018年115期 07-09-18-27-44-45-T15 [07+09+09+02+00+07+07+04+05]=50  下期杀: 1 段【对】
2018年114期 02-10-35-39-44-49-T08 [06+13+12+02+00+07+07+04+05]=56  下期杀: 7 段【对】
2018年113期 13-19-34-35-45-46-T27 [05+10+08+00+00+07+07+05+05]=47  下期杀: 5 段【对】
2018年112期 13-18-23-28-33-49-T19 [04+13+10+02+00+07+05+03+05]=49  下期杀: 7 段【对】
2018年111期 09-31-34-35-37-38-T16 [03+11+08+00+00+06+06+07+05]=46  下期杀: 4 段【对】
2018年110期 14-17-30-46-48-49-T36 [02+13+10+00+00+07+07+08+05]=52  下期杀: 3 段【20
2018年109期 05-14-20-22-24-48-T04 [10+12+04+02+01+07+04+04+05]=49  下期杀: 7 段【对】
2018年108期 02-13-21-23-32-40-T30 [09+04+05+00+02+06+05+02+05]=38  下期杀: 3 段【对】
2018年107期 05-06-17-26-40-41-T46 [08+05+08+01+02+06+06+00+05]=41  下期杀: 6 段【对】
2018年106期 09-11-18-23-32-48-T26 [07+12+05+00+00+07+05+02+05]=43  下期杀: 1 段【对】
2018年105期 04-06-11-33-37-48-T41 [06+12+06+02+02+07+06+07+05]=53  下期杀: 4 段【19
2018年104期 14-20-22-39-41-48-T35 [05+12+12+02+02+07+06+01+05]=52  下期杀: 3 段【对】
2018年103期 31-36-38-45-47-49-T37 [04+13+09+00+02+07+07+07+05]=54  下期杀: 5 段【18
2018年102期 07-09-12-18-41-46-T33 [03+10+09+00+00+07+06+01+05]=41  下期杀: 6 段【17
2018年101期 17-26-30-33-38-49-T47 [02+13+06+02+00+07+06+08+05]=49  下期杀: 7 段【对】
2018年100期 04-05-33-36-44-47-T13 [01+11+09+01+02+07+07+04+05]=47  下期杀: 5 段【对】
2018年099期 10-13-20-26-35-45-T37 [18+09+08+01+01+07+05+05+05]=59  下期杀: 3 段【对】
2018年098期 04-15-21-23-44-46-T13 [17+10+05+00+02+07+07+04+05]=57  下期杀: 1 段【对】
2018年097期 09-18-26-30-36-46-T02 [16+10+03+00+01+07+06+06+05]=54  下期杀: 5 段【对】
2018年096期 03-04-19-28-31-48-T27 [15+12+10+02+00+07+05+01+05]=57  下期杀: 1 段【16
2018年095期 12-14-22-30-38-44-T34 [14+08+03+00+02+07+06+08+05]=53  下期杀: 4 段【15
2018年094期 03-10-18-28-40-47-T04 [13+11+10+02+00+07+06+00+05]=54  下期杀: 5 段【14
2018年093期 02-14-24-37-42-47-T20 [12+11+10+01+00+07+06+02+05]=54  下期杀: 5 段【对】
2018年092期 09-13-16-27-29-41-T37 [11+05+09+02+02+06+05+09+05]=54  下期杀: 5 段【对】
2018年091期 32-37-38-42-43-49-T24 [10+13+06+01+02+07+07+03+05]=54  下期杀: 5 段【对】
2018年090期 01-11-25-38-47-49-T37 [09+13+11+02+01+07+07+07+05]=62  下期杀: 6 段【对】
2018年089期 08-10-11-20-21-34-T13 [17+07+02+01+02+05+03+01+05]=43  下期杀: 1 段【对】
2018年088期 04-21-25-39-46-47-T12 [16+11+12+02+01+07+07+06+05]=67  下期杀: 4 段【对】
2018年087期 04-15-23-34-37-48-T30 [15+12+07+00+00+07+06+07+05]=59  下期杀: 3 段【对】
2018年086期 03-05-11-34-35-45-T28 [14+09+07+00+02+07+05+05+05]=54  下期杀: 5 段【13
2018年085期 24-27-36-43-44-46-T30 [13+10+07+02+01+07+07+04+05]=56  下期杀: 7 段【对】
2018年084期 05-07-11-26-30-43-T17 [12+07+08+01+02+07+05+00+05]=47  下期杀: 5 段【12
2018年083期 22-32-37-44-46-49-T38 [11+13+08+02+01+07+07+06+05]=60  下期杀: 4 段【对】
2018年082期 02-16-17-27-32-37-T12 [10+10+09+02+02+06+05+02+05]=51  下期杀: 2 段【对】
2018年081期 13-14-15-37-38-44-T40 [09+08+10+01+01+07+06+08+05]=55  下期杀: 6 段【对】
2018年080期 12-16-23-25-40-42-T20 [08+06+07+01+00+06+06+00+05]=39  下期杀: 4 段【对】
2018年079期 06-10-32-36-41-48-T47 [16+12+09+01+02+07+06+01+05]=59  下期杀: 3 段【11
2018年078期 07-13-22-27-33-36-T45 [15+09+09+02+02+06+05+03+05]=56  下期杀: 7 段【10
2018年077期 01-05-07-08-30-33-T22 [14+06+08+00+00+05+05+00+05]=43  下期杀: 1 段【对】
2018年076期 06-08-29-38-41-49-T02 [13+13+11+02+00+07+06+01+05]=58  下期杀: 2 段【对】
2018年075期 08-17-20-26-40-46-T19 [12+10+08+01+01+07+06+00+05]=50  下期杀: 1 段【9
2018年074期 01-13-20-34-38-40-T29 [11+04+07+00+01+06+06+08+05]=48  下期杀: 6 段【对】
2018年073期 03-21-22-41-45-49-T10 [10+13+05+01+02+07+07+05+05]=55  下期杀: 6 段【对】
2018年072期 05-06-16-18-30-32-T27 [09+05+09+00+02+05+05+00+05]=40  下期杀: 5 段【对】
2018年071期 06-13-23-29-38-45-T41 [08+09+11+00+00+07+06+08+05]=54  下期杀: 5 段【对】
2018年070期 07-08-12-17-33-42-T26 [07+06+08+02+00+06+05+03+05]=42  下期杀: 7 段【对】
2018年069期 02-09-16-18-24-46-T47 [15+10+09+00+02+07+04+04+05]=56  下期杀: 7 段【对】
2018年068期 16-23-24-31-33-34-T18 [14+07+04+01+00+05+05+03+05]=44  下期杀: 2 段【对】
2018年067期 02-07-21-31-33-42-T24 [13+06+04+01+02+06+05+03+05]=45  下期杀: 3 段【8
2018年066期 01-07-20-21-35-48-T22 [12+12+03+02+01+07+05+05+05]=52  下期杀: 3 段【对】
2018年065期 02-10-24-28-35-39-T27 [11+12+10+02+00+06+05+05+05]=56  下期杀: 7 段【对】
2018年064期 30-31-34-40-41-42-T33 [10+06+04+00+00+06+06+01+05]=38  下期杀: 3 段【对】
2018年063期 11-23-35-41-46-49-T47 [09+13+05+01+00+07+07+06+05]=53  下期杀: 4 段【对】
2018年062期 05-32-34-36-38-43-T25 [08+07+09+01+00+07+06+08+05]=51  下期杀: 2 段【对】
2018年061期 06-10-24-34-40-45-T09 [07+09+07+00+00+07+06+00+05]=41  下期杀: 6 段【对】
2018年060期 04-15-30-33-38-41-T16 [06+05+06+02+00+06+06+08+05]=44  下期杀: 2 段【7
2018年059期 03-05-28-33-40-49-T32 [14+13+06+02+02+07+06+00+05]=55  下期杀: 6 段【对】
2018年058期 03-06-11-22-45-46-T01 [13+10+04+02+02+07+07+05+05]=55  下期杀: 6 段【对】
2018年057期 01-12-22-40-42-44-T28 [12+08+04+00+02+07+06+02+05]=46  下期杀: 4 段【对】
2018年056期 04-05-07-11-12-13-T18 [11+04+02+02+00+02+02+02+05]=30  下期杀: 2 段【对】
2018年055期 07-12-14-22-31-33-T38 [10+06+04+02+01+05+05+01+05]=39  下期杀: 4 段【对】
2018年054期 14-23-29-36-37-47-T25 [09+11+09+01+00+07+06+07+05]=55  下期杀: 6 段【6
2018年053期 03-16-23-30-43-46-T26 [08+10+03+00+00+07+07+03+05]=43  下期杀: 1 段【对】
2018年052期 05-08-09-19-32-44-T39 [07+08+10+00+01+07+05+02+05]=45  下期杀: 3 段【对】
2018年051期 01-06-09-19-21-23-T43 [06+05+10+00+01+04+03+01+05]=35  下期杀: 7 段【对】
2018年050期 12-19-25-31-36-49-T11 [05+13+04+01+01+07+06+06+05]=48  下期杀: 6 段【对】
2018年049期 03-14-18-28-31-40-T38 [13+04+10+02+00+06+05+01+05]=46  下期杀: 4 段【对】
2018年048期 03-24-40-44-45-49-T08 [12+13+08+02+00+07+07+05+05]=59  下期杀: 3 段【对】
2018年047期 12-24-30-31-32-34-T41 [11+07+04+01+00+05+05+02+05]=40  下期杀: 5 段【对】
2018年046期 01-05-10-20-21-25-T43 [10+07+02+01+01+04+03+01+05]=34  下期杀: 6 段【5
2018年045期 02-15-17-18-21-44-T14 [09+08+09+00+02+07+03+01+05]=44  下期杀: 2 段【对】
2018年044期 08-12-20-33-35-45-T42 [08+09+06+02+01+07+05+05+05]=48  下期杀: 6 段【对】
2018年043期 12-20-21-28-33-41-T09 [07+05+10+02+02+06+05+03+05]=45  下期杀: 3 段【对】
2018年042期 10-14-28-30-42-44-T35 [06+08+03+00+02+07+06+02+05]=39  下期杀: 4 段【对】
2018年041期 20-21-33-40-45-49-T43 [05+13+04+00+02+07+07+05+05]=48  下期杀: 6 段【对】
2018年040期 03-08-16-22-28-32-T24 [04+05+04+02+02+05+04+08+05]=39  下期杀: 4 段【对】
2018年039期 12-14-15-36-38-40-T42 [12+04+09+01+01+06+06+08+05]=52  下期杀: 3 段【对】
2018年038期 01-02-09-11-37-41-T18 [11+05+02+02+01+06+06+07+05]=45  下期杀: 3 段【对】
2018年037期 01-15-23-34-43-48-T25 [10+12+07+00+00+07+07+03+05]=51  下期杀: 2 段【对】
2018年036期 04-20-23-27-31-43-T03 [09+07+09+02+00+07+05+01+05]=45  下期杀: 3 段【对】
2018年035期 19-24-29-39-40-42-T30 [08+06+12+02+00+06+06+00+05]=45  下期杀: 3 段【对】
2018年034期 21-29-31-41-46-49-T36 [07+13+05+01+01+07+07+06+05]=52  下期杀: 3 段【对】
2018年033期 09-13-16-18-19-34-T21 [06+07+09+00+02+05+03+09+05]=46  下期杀: 4 段【对】
2018年032期 05-12-24-27-30-47-T43 [05+11+09+02+00+07+05+00+05]=44  下期杀: 2 段【对】
2018年031期 12-19-23-28-35-45-T06 [04+09+10+02+00+07+05+05+05]=47  下期杀: 5 段【对】
2018年030期 10-18-21-29-33-46-T36 [03+10+11+00+02+07+05+03+05]=46  下期杀: 4 段【对】
2018年029期 03-22-27-29-42-45-T10 [11+09+11+00+02+07+06+02+05]=53  下期杀: 4 段【对】
2018年028期 04-06-23-33-40-47-T30 [10+11+06+02+00+07+06+00+05]=47  下期杀: 5 段【对】
2018年027期 13-16-25-35-38-49-T33 [09+13+08+00+01+07+06+08+05]=57  下期杀: 1 段【对】
2018年026期 05-16-20-25-34-42-T02 [08+06+07+01+01+06+05+04+05]=43  下期杀: 1 段【对】
2018年026期 05-16-20-25-34-42-T02 [08+06+07+01+01+06+05+04+05]=43  下期杀: 1 段【4
2018年025期 07-18-19-26-27-39-T02 [07+12+08+01+00+06+04+07+05]=50  下期杀: 1 段【3
2018年024期 01-06-30-43-44-48-T07 [06+12+07+02+00+07+07+04+05]=50  下期杀: 1 段【2
2018年023期 02-11-17-19-35-37-T20 [05+10+10+00+02+06+05+05+05]=48  下期杀: 6 段【对】
2018年022期 06-10-11-23-28-43-T21 [04+07+05+00+02+07+04+08+05]=42  下期杀: 7 段【对】
2018年021期 02-14-15-17-18-29-T01 [03+11+08+02+01+05+03+08+05]=46  下期杀: 4 段【对】
2018年020期 13-24-28-31-41-43-T16 [02+07+04+01+02+07+06+01+05]=35  下期杀: 7 段【对】
2018年019期 17-20-34-38-42-45-T05 [10+09+11+02+00+07+06+02+05]=52  下期杀: 3 段【1
2018年018期 04-12-19-20-30-39-T05 [09+12+02+01+00+06+05+00+05]=40  下期杀: 5 段【对】
2018年017期 03-05-25-42-43-44-T02 [08+08+06+01+01+07+07+03+05]=46  下期杀: 4 段【对】
2018年016期 01-19-21-32-43-45-T34 [07+09+05+02+02+07+07+03+05]=47  下期杀: 5 段【对】
2018年015期 02-09-18-27-32-42-T12 [06+06+09+02+00+06+05+02+05]=41  下期杀: 6 段【对】
2018年014期 01-02-09-27-33-45-T38 [05+09+09+02+01+07+05+03+05]=46  下期杀: 4 段【对】
2018年013期 13-16-22-28-39-41-T34 [04+05+10+02+02+06+06+09+05]=49  下期杀: 7 段【对】
2018年012期 03-19-26-28-35-48-T32 [03+12+10+02+01+07+05+05+05]=50  下期杀: 1 段【对】
2018年011期 02-04-12-25-40-49-T08 [02+13+07+01+00+07+06+00+05]=41  下期杀: 6 段【对】
2018年010期 20-23-26-29-47-49-T39 [01+13+11+00+01+07+07+07+05]=52  下期杀: 3 段【对】
2018年009期 04-07-11-12-40-49-T25 [09+13+03+00+02+07+06+00+05]=45  下期杀: 3 段【对】
2018年008期 08-17-26-33-43-45-T40 [08+09+06+02+01+07+07+03+05]=48  下期杀: 6 段【对】
2018年007期 03-14-23-36-40-47-T20 [07+11+09+01+00+07+06+00+05]=46  下期杀: 4 段【对】
2018年006期 03-20-27-32-37-41-T44 [06+05+05+02+02+06+06+07+05]=44  下期杀: 2 段【对】
2018年005期 02-05-23-24-27-34-T08 [05+07+06+00+00+05+04+07+05]=39  下期杀: 4 段【对】
2018年004期 02-21-27-30-36-37-T04 [04+10+03+00+02+06+06+06+05]=42  下期杀: 7 段【对】
2018年003期 03-29-31-43-47-49-T19 [03+13+07+02+01+07+07+07+05]=52  下期杀: 3 段【对】
2018年002期 01-12-21-31-36-49-T23 [02+13+04+01+02+07+06+06+05]=46  下期杀: 4 段【对】
2018年001期 12-18-28-35-39-42-T36 [01+06+08+00+02+06+06+09+05]=43  下期杀: 1 段【对】
    高手论坛是您永远的家、以上发表的资料均属发表者个人原创、内容真实有效、无存在任何偷改、欺骗行为、大家可放心跟踪、共同打击外围黑庄
免责声明:以上资讯均为赞助商广告内容,本站不对其经营行为负责,因资料上的差异或遗漏而导致浏览者有任何损失;
如引为它用后果自负,本站概不负责;如因本站信息所引起的所有民事诉讼均或相关均与本站无关.特此声明.